• Polityka prywatności

Polityka Prywatności SKLEPU MO!mamiju e-commerce

 

 1. Informacje ogólne - niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.). Właścicielem sklepu MO!mamiju e-commerce oraz administratorem danych osobowych jest przedsiębiorca Jerzy Kniaziuk z siedzibą przy ul. Reja 19/3 w Tychach, NIP 646-113-64-10, Regon 272851900 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Dane osobowe:

 

 1. sklepu MO!mamiju e-commerce zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika
 2. dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza zakupowego na stronie sklepu lub portalu Allegro.pl online
 3. zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko klienta, dane adresowe, numer telefonu oraz adres e-mail ( dane firmowe do faktury nie są danymi poufnymi )
 4. dokonanie przez kupującego transakcji rozumiane jest jako zgoda na wykorzystanie jego danych na potrzeby sklepu MO!mamiju e-commerce  
 5. dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi i wysyłki zamówienia oraz są archiwizowane w celu ewentualnej obsługi reklamacji i gwarancji
 6. treści aukcji sklepu MO!mamiju e-commerce można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych
 7. każda osoba, każdy podmiot, która/y udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz zażądać ich usunięcia. Wiąże się to z dobrowolną rezygnacją z prawa do reklamacji i gwarancji zakupionego towaru.  Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: momamiju@gmail.com 
 8. pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na platformie sklepu internetowego Sky-Shop.pl i w siedzibie MO!mamiju e-commerce przez okres reklamacyjny i okres obowiązywania gwarancji na zakupiony produkt, zgodnie z terminami określonymi w treści aukcji, jednak nie dłużej niż 3 lata
 9. administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
 10. administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków: a) szyfrowanie danych służących do zapisu do newslettera; b) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
 11. w przypadku gdy klient  zauważy nieprawidłowość w  przetwarzaniu lub udostępnianiu powierzonych danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

 

 1. Udostępnianie  danych:

 

 1. dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych
 2. dane adresowe udostępniane są Firmom Kurierskim w celu realizacji przesyłki, bez prawa ich archiwizacji
 3. administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez sklep MO!mamiju e-commerce upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania

 

 1. Postanowienia  końcowe:

 

 1. sprzedający ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna w stopce aukcji w chwili zakupu
 2. w sprawach nie uregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu sklepu MO!mamiju e-commerce oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.